کمیته علمی
دکتر علی طیب نیا
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: taiebnia [at] ut.ac.ir
دکتر تیمور رحمانی
دبیر کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: trahmani [at] ut.ac.ir
دکتر محسن مهرآرا
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mmehrara [at] ut.ac.ir
احمد زمانی
عضو کمیته علمی
معاون پژوهش و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور
پست الکترونیکی: zamani.ahd [at] gmail.com
سعید توتونچی ملکی
عضو کمیته علمی
مدیر کل پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کل کشور
پست الکترونیکی: taxresearch [at] chmail.ir
دکتر عباس عرب مازار
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: ab_arabmazar [at] sbu.ac.ir
دکتر سید کاظم صدر
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: ider [at] ut.ac.ir
دکتر سهیلا پروین
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: sparvin2020 [at] hotmail.com
دکتر مجید حبیبیان
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: majidhabibian [at] atu.ac.ir
دکتر ابوالفضل کزازی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: kazazi_dr [at] yahoo.com
دکتر یحیی حساس یگانه
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: yahya_yeganeh [at] yahoo.com
دکتر ولی رستمی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: vali.rostami [at] yahoo.com
دکتر حسن سبحانی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: sobhanihs [at] ut.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر قهرمان عبدلی
دبیر اجرایی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: abdoli [at] ut.ac.ir
محمد ابراهیمی
مدیر اجرایی همایش
مدیر اجرایی همایش
پست الکترونیکی: mebrahimi222 [at] ut.ac.ir