محورهای یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران


چالش ها و راهکارهای توسعه نظام مالیاتی ایران

الف) سیاست های مالیاتی

1. آسیب های فرایند سیاست گذاری مالیاتی

2. چالش‌های اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده

3. بازنگری و اصلاح معافیت ها و مشوق های مالیاتی

4. مالیات، شفافیت و عدالت اجتماعی

5. مالیات، اشتغال و رشد اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

6. ظرفیت های مالیاتی، بودجه و سیاست مالی

7. تنوع درآمدهای مالیاتی معطوف به آموزه های اسلامی

8. سیاست کیفری و دادرسی مالیاتی


ب) مدیریت مالیاتی

1. مالیات و نظام اطلاعات اقتصادی

2. خدمات نوین مالیاتی و شیوه های نوین حسابرسی

3. مالیات و تجارت الکترونیکی

4. شناسایی مودیان جدید مالیاتی و گسترش چتر مالیاتی

5. راهکارهای اجرایی افزایش تمکین مالیاتی و اندازه گیری آن