پایان مهلت ارسال مقالات و شروع فرایند داوری مقالات
1396-11-11
پایان مهلت ارسال مقالات و شروع فرایند داوری مقالات

به اطلاع کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی می رساند با خاتمه یافتن مهلت ارسال مقالات، فرایند داوری مقالات شروع گردیده و نتایج ارزیابی مقالات به تدریج از طریق پست الکترونیکی و سایت همایش اعلام خواهد شد

دبیرخانه یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران